Shiatsu en Acupunctuur Praktijk Westland

Shiatsu en Acupunctuur Praktijk Westland
C1F78117.jpeg
123FB82C.jpeg

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

– Therapeut: Ingrid Olsthoorn en Shiatsu en acupunctuur praktijk Westland.

 – Cliënt: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de verrichting van werkzaamheden verstrekt.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van de therapeut en de cliënt en de daaruit voortvloeiende verbintenissen alsmede op alle door de therapeut verrichte werkzaamheden en aan de cliënt verleende diensten. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door de therapeut zijn bevestigd. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de client. De algemene voorwaarden worden door de therapeut bij het sluiten van de overeenkomst of verstrekken van de opdracht aan de cliënt ter hand gesteld of per mail aan de cliënt toegezonden.

Artikel 3. Overeenkomst

 1. De overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de therapeut dat de door de cliënt schriftelijk of mondeling verstrekte opdracht is aanvaard, dan wel door een begin van uitvoering van de overeenkomst door de therapeut.
 2. De door therapeut gehanteerde prijzen zijn bij individuele sessies vrijgesteld van BTW.
 3. De overeenkomst is gebaseerd op de bij de therapeut op het moment van sluiten van de overeenkomst beschikbare informatie.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. De met de therapeut gesloten overeenkomst leidt voor de therapeut tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij de therapeut gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap redelijkerwijs verwacht mag worden.
 2. De therapeut neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden de van tijd tot tijd geldende richtlijnen en de Beroepscode van de NWP in acht.
 3. De therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat therapeut is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5. Tarieven

 1. De door de therapeut gehanteerde tarieven kunnen elk jaar per 1 januari worden aangepast in overeenstemming met de relevante kostenstijgingen.
 2. De therapeut zal de cliënt 2 maanden voor dat de wijziging plaatsvindt op de hoogte stellen van de nieuwe tarieven.

 

 

Artikel 6. Contractduur en opzegging

 1. Overeenkomsten worden voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uitdrukkelijk een bepaalde periode of een aantal consulten is overeengekomen.
 2. Overeenkomsten kunnen door elk van partijen mondeling en/of schriftelijk (tussentijds) worden opgezegd met in achtneming van één laatste gesprek ter afsluiting van het (afgebroken) therapeutisch proces.

 

 

Artikel 7. Geheimhouding

 1. De therapeut is verplicht geheimhouding in acht te nemen ten opzichte van al datgene wat hem bij het uitoefenen van zijn beroep op het gebied van de individuele gezondheidszorg als geheim is toevertrouwd, of wat daarbij als geheim te zijner kennis is gekomen of wat te zijner kennis is gekomen en waarvan hij het vertrouwelijke karakter moest begrijpen.
 2. De geheimhouding blijft na beëindiging van het therapeutisch proces bestaan. Uitsluitend na schriftelijke toestemming door de cliënt is de therapeut gerechtigd informatie te delen met collega therapeuten en met de huisarts van de cliënt. Voor het verstrekken van gegevens aan andere personen is opnieuw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de cliënt vereist. Doorbreking van het beroepsgeheim kan alleen plaatsvinden als er sprake is van: uitdrukkelijke toestemming van de cliënt, een daartoe strekkend wettelijk voorschrift, een rechtelijk bevel, en bij conflict van plichten, d.w.z. in een noodsituatie waarin het bewaren van het beroepsgeheim voor de cliënt of voor een ander ernstig nadeel of gevaar oplevert (bijvoorbeeld bij kindermishandeling of levensgevaar). De therapeut dient de cliënt van het verbreken van het beroepsgeheim zo nodig op de hoogte te stellen. In alle andere gevallen kan en moet de therapeut zich beroepen op het uitoefenen van zijn beroepsgeheim en verschoning voor zover rechtens mogelijk.
 3. De therapeut is ontheven van zijn geheimhoudingsplicht voor zover nodig in het kader van zijn verdediging in een door de cliënt aangespannen klacht of rechtelijke procedure tegen de Therapeut.

 

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Bandopnames die de cliënt van een sessie maakt, mogen door de cliënt worden gebruikt ter verdieping van de eigen behandeling en dienen bij aanvang van de volgende sessie vernietigd te zijn, en mogen in ieder geval niet langer dan 6 weken bewaard blijven.

 

 

Artikel 9. Facturering en Betaling

 1. a) Kosten van een individuele sessie van 60 minuten bedragen € 65,00.
 2. De therapeut zal de verrichte werkzaamheden na verrichting aan de cliënt in rekening brengen.
 1. Betaling van facturen dient per direct middels pin of tikkie betaald te worden.
 2. Bij gebreke van tijdige betaling is de cliënt zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente, alsmede eventuele incassokosten verschuldigd en is de therapeut gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat algehele betaling is voldaan, dan wel de overeenkomst te beëindigen.

 

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. De Therapeut is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de cliënt aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van therapeut.
 2. Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 3. Indien schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor therapeut aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door therapeut afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat de therapeut in verband met die verzekering draagt.

 

 

Artikel 11. Annulering

 1. Een sessie kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden verplaatst.
 2. Bij afzegging/verplaatsing binnen 24 uur of niet verschijnen is de cliënt het volledige tarief voor het gesprek verschuldigd.

 

 

Artikel 12. Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met de therapeut verleent de cliënt aan de therapeut uitdrukkelijk toestemming voor (automatische) verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevensDeze persoonsgegevens zal therapeut uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de opdracht en de eigen activiteiten van de therapeut. Bij overleg met collega’s, in wetenschappelijke publicaties of voor onderzoeksdoeleinden zal de informatie worden geanonimiseerd.

 

 

Artikel 13. Klachten en Geschillenbeslechting

Op deze voorwaarden en verbintenissen tussen de therapeut en de cliënt is Nederlands recht van toepassing;

Indien de cliënt niet tevreden is over de behandeling dan is het belangrijk om dit met de therapeut te bespreken om zodoende een oplossing te vinden.

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij de formulering van de klacht en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht hiervan op de hoogte gesteld te worden.

De praktijk is hiervoor aangesloten bij de CAMCoop. Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging NWP.

https://www.nwp-natuurgeneeskunde.nl/klachten.html

Plaats Honselersdijk  Ingeschreven bij de KvK onder nr 67624014

Reviews

 

Vergoedingen zorgverzekeraars

Onze behandelingen worden in veel gevallen gewoon vergoed door uw zorgverzekeraar.
Bekijk ons overzicht van vergoedingen per zorgverzekeraar.

Bekijk overzicht

Facebook Shiatsu

Shiatsu en Acupunctuur Praktijk Westland

Middel Broekweg 122
2675 KJ  Honselersdijk

AGB code Praktijk: 90063265
AGB code therapeut: 90162911

M: 06-11000317

E: